J.W.Kok" /> Your SEO optimized title page contents
Zoeken

Algemene Garantie en verkoop vorwaardem1    Algemene Garantie en verkoop voorwaarden / toepasselijkheid

1.1              In deze voorwaarden wordt Friskogroep , gevestigd te Hooge-Mierde, aangeduid 
                als Friskogroep en haar klanten als de afnemer.

1.2           Voor alle leveringen van goederen en diensten, in verleden, heden en toekomst, 
                gelden uitsluitend deze algemene leveringsvoorwaarden. In aanvulling hierop gelden,
                in van toepassing zijnde gevallen, de door de fabrikant bij de aan deze overeen-
                komst onderhavige producten gevoegde licentievoorwaarden op welke waar nodig 
                een beroep wordt gedaan.

1.3            Andere voorwaarden, alsmede afwijkingen van deze algemene leveringsvoor-
                waarden, aanvullende overeenkomsten en nevenafspraken zijn niet van toepassing 
                en worden hierbij dan ook expliciet verworpen, tenzij de geldigheid hiervan schriftelijk
                door Friskogroep is bevestigd.

1.4            Door het enkele feit van zijn bestelling aanvaardt de afnemer het van toepassing zijn 
                van deze voorwaarden.

1.5            Wanneer mocht blijken dat bepalingen uit deze voorwaarden in strijd zijn of komen 
                met enige wettelijke bepaling, zijn deze niet van toepassing. In het geval dat een 
                bepaling op deze grond nietig zou zijn, geldt de voor Friskogroep meest gunstige regeling.
                Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

1.6            Friskogroep is gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te 
                wijzigen. Een eventuele gewijzigde versie treedt in werking op de daartoe door 
                Friskogroep aangegeven datum.
        
2.        Totstandkoming

2.1             Alle offertes, brochures en andere opgaven in welke vorm dan ook, met betrekking 
                tot door Friskogroep de verhandelde goederen zijn vrijblijvend en gelden 
                enkel ter informatie, zolang er niet een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging volgt.
                Met het oog op de voortdurende technische verbeteringen van computerproducten 
                behoudt Friskogroep zich het recht voor wijzigingen in uitvoering of 
                configuratie door te voeren ten opzichte van de schriftelijk gecommuniceerde 
                opgaven, zolang de waarde van het aangebodene hierdoor niet vermindert. Dit geldt
                ook voor wijzigingen die de leverbaarheid van aanbiedingen ten goede komen.

2.2            Koopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand middels schriftelijke of elektronische
                opdrachtbevestiging, of door aanname van de door  Friskogroep
                verzonden goederen door de afnemer, dan wel enig persoon handelend uit naam 
                van de afnemer. 

2.3            Bij het doen van een elektronische bestelling bij Friskogroep dient de 
                afnemer zich te identificeren door middel van een   Friskogroep
                verstrekte gebruikerscode. Deze code wordt uitsluitend verstrekt aan door 
                multyspeelgoed geautoriseerde afnemers. Een elektronisch geplaatste 
                bestelling waarin een gebruikerscode genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde 
                bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. 
                Friskogroep kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van 
                onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn verzonden niet 
                garanderen en kan hiervoor door de afnemer dan ook op geen enkele wijze 
                aansprakelijk worden gesteld. Friskogroep is gerechtigd om volledig te 
                vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die worden geplaatst met gebruik
                van de gebruikerscode van een afnemer. Friskogroep is daarom 
                eveneens gerechtigd om aan de afnemer wiens gebruikerscode werd gebruikt te 
                leveren, te factureren en door deze afnemer betaald te worden met betrekking tot 
                de opdrachten geplaatst met zijn gebruikerscode. De afnemer is volledig en alleen 
                verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door 
                Friskogroep toegekende gebruikerscode. In geval van verlies of 
                misbruik van de gebruikerscode ten gevolge waarvan door  Friskogroep
                schade wordt ondervonden, is de afnemer gehouden  Friskogroep
                hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zorg te dragen voor veiligheids-
                maatregelen en procedures welke garanderen dat de hem toegekende gebruikers-
                code uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden 
                gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging 
                tot misbruik van de gebruikerscode, Friskogroep onmiddellijk nadat de 
                afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben, op de hoogte te brengen en 
                alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te 
                beperken.

2.4        Rechten en plichten die uit de koopovereenkomst 
               
                Voortvloeien zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
                van  Friskogroep
        
3.        Zekerheidstelling

                  Multyspeelgoed is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid stelling 
                te verlangen, alvorens tot uitlevering van gedane bestellingen over te gaan, 
                respectievelijk met die uitlevering door te gaan. Indien afnemer met de verlangde 
                vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op 
                multyspeelgoed rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van
                Friskogroep op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten 
                door de afnemer.
 
4.            Prijzen en betaling

4.1              Tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden alle door  Friskogroep
                gecommuniceerde prijzen af magazijn ten tijde van de levering en 
                komen alle verschuldigde transportkosten, kosten van verzekering, omzetbelasting 
                en andere belastingen en overige kosten ten laste van afnemer.

4.2            Friskogroep is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op 
                grond van zodanige omstandigheden, dat, waren deze  Friskogroep
                bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zij een ander prijsniveau zou 
                hebben toegepast. 

4.3            Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering, 
                per vooruitbetaling, dan wel door overmaking op een door  Friskogroep
                aangewezen bank- of girorekening binnen de gestelde betalingstermijn van 14 
                dagen na factuurdatum, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadruk
                kelijk wordt afgeweken. Betalingen gelden pas als succesvol op het moment dat 
                Friskogroep over het tegoed kan beschikken.

4.4            Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening gedaan te worden, tenzij de 
                afnemer liquide vorderingen op Friskogroep wenst te verrekenen
                krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en dat schriftelijk 
                binnen 7 dagen na factuurdatum heeft medegedeeld.

4.5            Betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde 
                kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare
                facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de afnemer aan dat zijn 
                betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

4.6            Wanneer de afnemer niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling 
                nodig is en is Friskogroep gerechtigd aan de afnemer een vergoeding
                wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, waarbij de
                rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

4.7            In die gevallen waarin de afnemer de door Friskogroep verkochte 
                goederen niet afneemt is Friskogroep gerechtigd afname te eisen óf 
                een vergoeding van 10% van de koopprijs in rekening te brengen als geschatte 
                schade en waardeverlies Friskogroep behoudt zich het recht voor bij
                een aantoonbare hogere schade, een hogere vergoeding te vorderen. Voor de duur
                van de vertraging in de aanname van de goederen door de afnemer is  
                Friskogroep gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de 
                afnemer op te slaan in haar eigen magazijn, dan wel bij een expediteur of andere 
                externe opslagruimte. 

4.8             Friskogroep is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente 
                 van afnemer 5% administratiekosten over het bedrag der vordering, alsmede alle 
                 buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt te 
                 vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd, in ieder 
                 geval wanneer  Friskogroep voor de invordering gebruik maakt van de
                 diensten van derden, zoals een incassobureau of advocaat. Deze kosten zullen 
                 worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van
                  Advocaten. 

4.9            In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surséance van 
                betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de afnemer, rust op de 
                afnemer de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde onbetaalde zaken,
                door Friskogroep geleverd, aan Friskogroep ter 
                beschikking te stellen. Het totale door afnemer verschuldigde bedrag, te vermeer-
                deren met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich één van de 
                in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, direct opeisbaar, terwijl  
               Friskogroep ontslagen wordt van elke verplichting jegens de afnemer 
                en laatstgenoemde schadeplichtig wordt jegens Friskogroep 
.         
5 . Levertermijn

5.1              Opgegeven levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn derhalve niet 
                bindend. Van deze bepaling kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande,
                nadrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval  
                Friskogroep bij een niet tijdig verrichte prestatie door de afnemer
                schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

5.2            De levertijd wordt verlengd overeenkomstig de tijd die de afnemer nodig heeft
                Friskogroep te voorzien van de, voor de juiste uitvoering van
                bestellingen, noodzakelijke opgaven en documenten.

5.3             De levertijd wordt passend verlengd bij maatregelen in het kader van personele
                onderbezetting, in het bijzonder in gevallen van staking en bij   Friskogroep
                 niet aan te rekenen omstandigheden, zoals wettelijke of 
                overheidsmaatregelen, zoals import- en exportbeperkingen, of in geval van 
                vertraging van de levering door overmacht. 

5.4            Friskogroep doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven
                termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot
                boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

6.              Verzending en aansprakelijkheid

6.1              Friskogroep is gerechtigd deelleveringen te maken, behoudens in die 
                gevallen waarin nadrukkelijk anders is overeengekomen. Deelleveringen gelden voor
                wat betreft betalingsverplichtingen, risico-overgang en garantieverplichtingen als 
                zelfstandige leveringen. De afnemer is niet gerechtigd eigenhandig deelleveringen te
                annuleren. 

6.2           De verzendwijze en de met de verzending belaste transportonderneming kan 
                Friskogroep naar eigen inzicht bepalen, zolang de afnemer niet nadrukkelijk aangeeft
                voorkeuren te hebben..Kosten gemoeid met een  Friskogroep                                                                         
                eventuele specifieke voorkeur van de afnemer komen geheel voor rekening van de 
                afnemer.

6.3            Het risico gaat over op de afnemer, zodra de levering met de benodigde bescheiden
                het magazijn van  Friskogroep verlaat. Transport geschiedt dan ook 
                steeds uitsluitend voor rekening en risico van de afnemer. Indien transportschade 
                optreedt, dan dient de afnemer dit bij aflevering nadrukkelijk aan de vervoerder 
                kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoers-
                documenten.

6.4            Verzendkosten Nederland
       
          Pakketten tot 10 kilo: € 6,00 (VOORAF BETALING). 
         Pakketten 10 tot 20 kilo: €12,00 (VOORAF BETALING). 
         Pakketten 20 tot 30 kilo: € 15,00 (VOORAF BETALING). 
         Pakketten 30 tot 40 kilo: € 18,00 (VOORAF BETALING). 
         Pakketten 40 tot 60 kilo: € 20,00 (VOORAF BETALING). 
         Pakketten 60 tot 100 kilo: € 26,00 (VOORAF BETALING). 
         Pakketten boven de 100 kilo: € 34,00 (VOORAF BETALING).         

          Het verzenden onder rembours (betalen bij aflevering aan de deur) is ook mogelijk.
               De extra kosten hiervoor bedragen € 10,00 en bij artikelen met "gratis verzending" 
               bedragen de kosten € 15,00. Deze komen boven de standaard verzendkosten zoals 
               hierboven vermeld.
  
6.5           Verwerkings- en verzendkosten België
              De verzendkosten voor Nederland worden automatisch berekend. Voor België zijn dit de                              werkelijk kosten die later in rekening worden gebracht; 
  Pakketten tot 0-5 kilo: € 15,00 (VOORAF BETALING). 
  Pakketten tot 25 kilo: € 30,00 (VOORAF BETALING). 
  Pakketten 25 tot 50 kilo: € 40,00 (VOORAF BETALING). 
  Pakketten 50 tot 75 kilo: € 55,00 (VOORAF BETALING). 
  Pakketten 75 tot 100 kilo: € 65,00 (VOORAF BETALING).     

        a) Leveringen buiten Nederland, maar binnen de EU, zijn mogelijk. 
        De verzendkosten zijn per land verschillend en worden volledig aan de koper doorberekend,      
  ongeacht de ordergrootte. Betalingsgegevens buitenland: 
  BIC: 
  IBAN: 
        b) Verzending onder rembours is alleen mogelijk naar een verzendadres in Nederland.         

7.             Omruiling of terugname

7.1              Omruiling of terugname geschiedt uitsluitend bij aantoonbaar verkeerde levering. 
                Een omruiling uit coulance vindt uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging van 
                Friskogroep, waarbij 10% van de goederenwaarde in rekening wordt 
                gebracht. Dit geldt ook in die gevallen waarin door Friskogroep een 
                opdracht tot het afhalen van de goederen is gegeven ter beoordeling van de 
                verlangde terugname. Het omruilen of terugnemen van producten met geopende of 
                beschadigde originele verpakking is uitgesloten.

7.2            Vanwege licentierechten is omruiling of terugname van alle software uitgesloten. 
                Een garantieclaim kan  Friskogroep uitsluitend bij defecte of niet
                leesbare datadrager(s) of producten in behandeling nemen. Met het openen van de
                originele verpakking respectievelijk de plastic seal van het speelgoed, erkent de 
                afnemer de auteursrechtbescherming en de garantievoorwaarden. Originele 
                verpakkingen zijn alle verpakkingen van Friskogroep en haar 
                toeleveranciers.

8.            Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

8.1              Friskogroep behoudt het eigendomsrecht op de verkochte zaken tot de
                volledige betaling heeft plaatsgevonden en door de afnemer aan alle verplichtingen 
                die uit de leveringsovereenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld wisselkosten, financierings-
                kosten rente, etc) is voldaan. Indien er sprake is van optreden van de afnemer dat in 
                tegenspraak is met de inhoud van de overeenkomst is  Friskogroep
                gerechtigd het geleverde terug te verlangen. Door terugname of beslaglegging op de
                goederen neemt Friskogroep geen afstand van de overeenkomst.

8.2            In geval van beslaglegging of andere ingrepen van derden is de afnemer gehouden 
                Friskogroep onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

8.3            De afnemer is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet gerechtigd op de 
                door Friskogroep geleverde goederen een pandrecht of een bezit loos
                pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk 
                recht willen vestigen, op eerste verlangen van Friskogroep te zullen 
                verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezit loos pandrecht 
                bevoegd is.

8.4            Indien de afnemer de zaak doorverkoopt kan  Friskogroep hem 
                verplichten uit zijn, uit de verkoop voortvloeiende, vordering op de koper ten gunste 
                van Friskogroep een stil pandrecht te vestigen.

8.5            De afnemer zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader.
                Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. 
                Op het eerste verzoek, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de 
                afnemer ten gunste van Friskogroep een stil pandrecht vestigen op zijn
                aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is de afnemer niet toegestaan 
                ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de 
                verzekeraars.

            9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1            Friskogroep garandeert gedurende 12 maanden na leverdatum dat de
                 geleverde goederen naar de betreffende stand van de techniek vrij van fouten 
                 functioneren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Er wordt geen 
                 aansprakelijkheid aanvaard voor reguliere slijtage.  
                 Niet noemenswaardige afwijkingen in kleur, maat en/of andere kwaliteitskenmerken 
                 geven de afnemer geen rechten, in het bijzonder niet met betrekking tot garantie.
                 Gebruikte goederen worden te allen tijde zonder garantie verkocht.

9.2               Friskogroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het
                 gevolg is van oneigenlijk of ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van 
                 gebruiksvoorschriften, nalatige of foutieve behandeling of onvoldoende onderhoud.
                 Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin sprake is van onjuiste stroom voor-
                 ziening of spanning. Het zelfde geldt voor gebreken die het gevolg zijn van brand, 
                 blikseminslag, explosies of overspanning uit het stroomnet, inwerking van vocht, 
                 falende software of data, behoudens in die gevallen dat de afnemer aantoont dat 
                 deze omstandigheden niet de oorzaak van de schade of het gebrek zijn.

9.3              Iedere aanspraak op garantie vervalt wanneer de gebruiker wijzigingen in en/of 
                reparaties aan de goederen uitvoert zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 
                van  Friskogroep of deze laat uitvoeren door derden die niet door
                Friskogroep zijn geautoriseerd.
 
9.4              In geval Friskogroep een reparatieopdracht na het verstrijken van de 
                garantietermijn accepteert kan de afnemer geen aanspraak maken op vermindering
                of ontbinding van de overeenkomst of nakoming hiervan. In deze gevallen zal 
                multyspeelgoed de goederen uitsluitend uit naam van de afnemer aan haar
                leverancier zenden om aanspraak op een eventuele langere fabrieksgarantie 
                mogelijk te maken.

9.5              In die gevallen waarin sprake is van een aan Friskogroep te verwijten
                gebrek, is Friskogroep gerechtigd het gebrek te herstellen of een nieuw
                product te leveren. Het omruilen voor een beter product dient eveneens als oplossing 
                voor het gebrek te worden geaccepteerd. Verdergaande rechten, ontbinding van de
                overeenkomst in het bijzonder, kunnen slechts worden uitgeoefend wanneer een 
                gepaste termijn voor nakoming is aangehouden of wanneer pogingen tot nakoming 
                van de overeenkomst tot twee maal toe niet succesvol waren. Vanaf één jaar na 
                leverdatum wordt de aanspraak op garantie beperkt tot het repareren van het gebrek
                of terugname van het product tegen de dan geldende dagwaarde naar keuze van
                Friskogroep. De afnemer is gehouden zelf een back-up van eventuele 
                data te maken alvorens een product voor garantie aan te bieden.

9.6              Bij omruiling van een product als gevolg van garantie treedt geen nieuwe garantie-
                termijn in werking.

9.7           Friskogroep is niet aansprakelijk voor schade die niet direct betrekking
                heeft op het geleverde. In het bijzonder neemt Friskogroep geen 
                aansprakelijkheid voor winstderving of vermogensschade van de afnemer. Deze 
                vrijwaring geldt niet wanneer de schade het gevolg is van grove nalatigheid of het 
                ontbreken van een vooraf overeengekomen eigenschap. Voor het herstel van data 
                is  multyspeelgoed niet aansprakelijk, behoudens in die gevallen waarin het
                verlies ervan veroorzaakt is door grove nalatigheid van Friskogroep en de afnemer een
                data backup heeft gemaakt zodat deze met gepaste moeite hersteld kan worden.

9.8              Schadevergoedingsaanspraken kunnen ook in geval van gefaalde poging tot 
                nakoming of nalevering alleen dan geldend gemaakt worden wanneer aangetoond
                kan worden dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet van Friskogroep ,
                of dat vooraf overeengekomen eigenschappen ontbreken. Daar waar  
                Friskogroep van aansprakelijkheid gevrijwaard is, geldt dat ook voor 
                haar personeel, medewerkers, vertegenwoordigers en andere namens Friskogroep 
                optredende personen of instanties. Eventuele aanspraken van de afnemer dienen 
                binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk of op elektronische wijze te worden 
                ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.


10.           Ontbinding en schadeloosstelling
 
10.1              Onverminderd voorgaande bepalingen is Friskogroep gerechtigd de 
                overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en 
                zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op
                te schorten indien afnemer in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn 
                verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische 
                inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van 
                faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt, 
                of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt 
                gelegd, zulks onverminderd het recht van  Friskogroep op schade-
                vergoeding.
 
10.2              Afnemer is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een 
                van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet. 

10.3              Alle kosten, die Friskogroep in de in dit artikel genoemde gevallen moet
                maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende 
                partij te liquideren, komen ten laste van afnemer. Laatstgenoemde kosten worden 
                gesteld op 10% van het aan  Friskogroep  verschuldigde, onverminderd 
                haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze 
                kosten in feite hoger zijn.

10.4         In alle gevallen waarin Friskogroep met een schriftelijke verklaring een
                overeenkomst met de afnemer ontbindt, is de afnemer verplicht  multyspeelgoed
                alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds geleverde
                zaken te retourneren. De zaken blijven voor risico van de afnemer totdat Friskogroep  
                deze heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot 
                vergoeding van schade en winstderving geldt niet, indien   Friskogroep
                de overeenkomst op grond van het bepaalde in art. 10 wegens blijvende,  
                Friskogroep niet toe te rekenen, tekortkoming heeft ontbonden.

11.           Reclamaties of Klachten

11.1        Reclames met betrekking tot zichtbare en eenvoudig te constateren 
               onzichtbare gebreken moeten binnen 3 werkdagen na levering van de zaak 
               schriftelijk of per e-mail bij Friskogroep worden ingediend.

11.2             De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op
                grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn
                heeft gereclameerd en/of hij Friskogroep niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken
                te herstellen.
 
11.3         Bij door de afnemer bewezen gegronde reclame, kan Friskogroep naar
                eigen keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft
                (doen) vervangen of aan de afnemer vergoeden. Andere aanspraken, in het 
                bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.
                Friskogroep zal behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

11.4             Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de afnemer opschorten.

11.5             Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur 
               schriftelijk te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer
               geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

12.           Niet toerekenbare tekortkoming

12.1              Indien  Friskogroep door een haar niet toe te rekenen blijvende 
                tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Friskogroep     
                het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de 
                overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat  
                Friskogroep tot enige schadevergoeding jegens de afnemer is 
                gehouden.

12.2            Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 wordt onder andere verstaan:
                bedrijfsstoring, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brand, werkstaking, uitsluitingen,
                sabotage, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van 
                beleg, verkeer stremmingen, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van 
                vervoermiddelen, maatregelen van overheidswege, zonder dat  Friskogroep  verplicht 
                is de invloed daarvan op de verhindering of de vertraging aan te tonen.                                                                                  
                Deze niet toerekenbare tekortkoming geldt ook voor het geval Friskogroep 
                het verkochte bij derden bestelt en deze om welke reden dan ook met de 
                levering in gebreke blijft                                                                                                                                           .
13.           Gebruik van afnemer gegevens

                   Friskogroep is gerechtigd alle gegevens, welke zakelijke relaties met 
                de afnemer betreft, overeenkomstig de daarvoor geldende wetgeving te gebruiken.

14.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
15.             Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

16            De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Tilburg neemt kennis van 
                geschillen welke mochten ontstaan tussen Friskogroep en de afnemer,
                tenzij Friskogroep er de voorkeur aan geeft het geschil aan de 
                bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de afnemer te onderwerpen en met 
                uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

                Deze Algemene voorwaarden opgesteld 9 November 2013  zijn van  toepassing voor
                Afnemers van Friskogroep Eendengoor 1A  Hooge-Mierde.