J.W.Kok" /> Your SEO optimized title page contents
Zoeken

Meirun Flat Plate Solar CollectorVOORWAARDEN
 Algemeen / toepasselijkheid

 

1.1 In deze voorwaarden wordt Friskogroep , gevestigd te Hooge-Mierde, aangeduid

als Friskogroep en haar klanten als de afnemer.

 

1.2 Voor alle leveringen van goederen en diensten, in verleden, heden en toekomst,

gelden uitsluitend deze algemene leveringsvoorwaarden. In aanvulling hierop gelden,

in van toepassing zijnde gevallen, de door de fabrikant bij de aan deze overeen-

komst onderhavige producten gevoegde licentievoorwaarden op welke waar nodig

een beroep wordt gedaan.

 

1.3 Andere voorwaarden, alsmede afwijkingen van deze algemene leveringsvoor-

waarden, aanvullende overeenkomsten en nevenafspraken zijn niet van toepassing

en worden hierbij dan ook expliciet verworpen, tenzij de geldigheid hiervan schriftelijk

door Friskogroep is bevestigd.

 

1.4 Door het enkele feit van zijn bestelling aanvaardt de afnemer het van toepassing zijn

van deze voorwaarden.

 

1.5 Wanneer mocht blijken dat bepalingen uit deze voorwaarden in strijd zijn of komen

met enige wettelijke bepaling, zijn deze niet van toepassing. In het geval dat een

bepaling op deze grond nietig zou zijn, geldt de voor Friskogroep meest gunstige regeling.

Alle overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

 

1.6 Friskogroep is gerechtigd deze algemene leveringsvoorwaarden te

wijzigen. Een eventuele gewijzigde versie treedt in werking op de daartoe door

Friskogroep aangegeven datum.

 

2. Totstandkoming

 

2.1 Alle offertes, brochures en andere opgaven in welke vorm dan ook, met betrekking

tot door Friskogroep de verhandelde goederen zijn vrijblijvend en gelden

enkel ter informatie, zolang er niet een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging volgt.

Met het oog op de voortdurende technische verbeteringen van computerproducten

behoudt Friskogroep zich het recht voor wijzigingen in uitvoering of

configuratie door te voeren ten opzichte van de schriftelijk gecommuniceerde

opgaven, zolang de waarde van het aangebodene hierdoor niet vermindert. Dit geldt

ook voor wijzigingen die de leverbaarheid van aanbiedingen ten goede komen.

 

2.2 Koopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand middels schriftelijke of elektronische

opdrachtbevestiging, of door aanname van de door Friskogroep

verzonden goederen door de afnemer, dan wel enig persoon handelend uit naam

van de afnemer.

 

2.3 Bij het doen van een elektronische bestelling bij Friskogroep dient de

afnemer zich te identificeren door middel van een Friskogroep

verstrekte gebruikerscode. Deze code wordt uitsluitend verstrekt aan door

multyspeelgoed geautoriseerde afnemers. Een elektronisch geplaatste

bestelling waarin een gebruikerscode genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde

bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder.

Friskogroep kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van

onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn verzonden niet

garanderen en kan hiervoor door de afnemer dan ook op geen enkele wijze

aansprakelijk worden gesteld. Friskogroep is gerechtigd om volledig te

vertrouwen op de inhoud en vorm van bestellingen die worden geplaatst met gebruik

van de gebruikerscode van een afnemer. Friskogroep is daarom

eveneens gerechtigd om aan de afnemer wiens gebruikerscode werd gebruikt te

leveren, te factureren en door deze afnemer betaald te worden met betrekking tot

de opdrachten geplaatst met zijn gebruikerscode. De afnemer is volledig en alleen

verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door

Friskogroep toegekende gebruikerscode. In geval van verlies of

misbruik van de gebruikerscode ten gevolge waarvan door Friskogroep

schade wordt ondervonden, is de afnemer gehouden Friskogroep

hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zorg te dragen voor veiligheids-

maatregelen en procedures welke garanderen dat de hem toegekende gebruikers-

code uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden

gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging

tot misbruik van de gebruikerscode, Friskogroep onmiddellijk nadat de

afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben, op de hoogte te brengen en

alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te

beperken.

 

2.4 Rechten en plichten die uit de koopovereenkomst

 

Voortvloeien zijn niet overdraagbaar zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van Friskogroep

 

3. Zekerheidstelling

 

Multyspeelgoed is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid stelling

te verlangen, alvorens tot uitlevering van gedane bestellingen over te gaan,

respectievelijk met die uitlevering door te gaan. Indien afnemer met de verlangde

vooruitbetaling of zekerheidstelling in gebreke blijft, vervalt de op

multyspeelgoed rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van

Friskogroep op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten

door de afnemer.

 

4. Prijzen en betaling

 

4.1 Tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen gelden alle door Friskogroep

gecommuniceerde prijzen af magazijn ten tijde van de levering en

komen alle verschuldigde transportkosten, kosten van verzekering, omzetbelasting

en andere belastingen en overige kosten ten laste van afnemer.

 

4.2 Friskogroep is te allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op

grond van zodanige omstandigheden, dat, waren deze Friskogroep

bekend ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zij een ander prijsniveau zou

hebben toegepast.

 

4.3 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij (af)levering,

per vooruitbetaling, dan wel door overmaking op een door Friskogroep

aangewezen bank- of girorekening binnen de gestelde betalingstermijn van 14

dagen na factuurdatum, tenzij hiervan door ons bij schriftelijke bevestiging nadruk

kelijk wordt afgeweken. Betalingen gelden pas als succesvol op het moment dat

Friskogroep over het tegoed kan beschikken.

 

4.4 Betalingen dienen zonder enige korting of verrekening gedaan te worden, tenzij de

afnemer liquide vorderingen op Friskogroep wenst te verrekenen

krachtens een hem op grond van de wet daartoe toekomend recht en dat schriftelijk

binnen 7 dagen na factuurdatum heeft medegedeeld.

 

4.5 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van verschuldigde

kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare

facturen in de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de afnemer aan dat zijn

betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

 

4.6 Wanneer de afnemer niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat ingebrekestelling

nodig is en is Friskogroep gerechtigd aan de afnemer een vergoeding

wegens renteverlies in rekening te brengen, gelijk aan de wettelijke rente, waarbij de

rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

 

4.7 In die gevallen waarin de afnemer de door Friskogroep verkochte

goederen niet afneemt is Friskogroep gerechtigd afname te eisen óf

een vergoeding van 10% van de koopprijs in rekening te brengen als geschatte

schade en waardeverlies Friskogroep behoudt zich het recht voor bij

een aantoonbare hogere schade, een hogere vergoeding te vorderen. Voor de duur

van de vertraging in de aanname van de goederen door de afnemer is

Friskogroep gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de

afnemer op te slaan in haar eigen magazijn, dan wel bij een expediteur of andere

externe opslagruimte.

 

4.8 Multyspeelgoed is voorts gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente

van afnemer 5% administratiekosten over het bedrag der vordering, alsmede alle

buitengerechtelijke kosten die door de niet (tijdige) betaling zijn veroorzaakt te

vorderen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de afnemer verschuldigd, in ieder

geval wanneer Friskogroep voor de invordering gebruik maakt van de

diensten van derden, zoals een incassobureau of advocaat. Deze kosten zullen

worden berekend conform het Incassotarief van de Nederlandse Orde van

Advocaten.

 

4.9 In geval van niet (tijdige) betaling, alsmede in een situatie van surséance van

betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de afnemer, rust op de

afnemer de verplichting op eerste aanvraag de nog in bezit zijnde onbetaalde zaken,

door Friskogroep geleverd, aan Friskogroep ter

beschikking te stellen. Het totale door afnemer verschuldigde bedrag, te vermeer-

deren met rente en de in dit artikel genoemde kosten wordt, indien zich één van de

in dit artikel voorkomende gevallen voordoet, direct opeisbaar, terwijl

Friskogroep ontslagen wordt van elke verplichting jegens de afnemer

en laatstgenoemde schadeplichtig wordt jegens Friskogroep

.

5 . Levertermijn

 

5.1 Opgegeven levertijden worden bij benadering vastgesteld en zijn derhalve niet

bindend. Van deze bepaling kan enkel afgeweken worden door een voorafgaande,

nadrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen, in welk geval

Friskogroep bij een niet tijdig verrichte prestatie door de afnemer

schriftelijk in gebreke dient te worden gesteld.

 

5.2 De levertijd wordt verlengd overeenkomstig de tijd die de afnemer nodig heeft

Friskogroep te voorzien van de, voor de juiste uitvoering van

bestellingen, noodzakelijke opgaven en documenten.

 

5.3 De levertijd wordt passend verlengd bij maatregelen in het kader van personele

onderbezetting, in het bijzonder in gevallen van staking en bij Friskogroep

niet aan te rekenen omstandigheden, zoals wettelijke of

overheidsmaatregelen, zoals import- en exportbeperkingen, of in geval van

vertraging van de levering door overmacht.

 

5.4 Friskogroep doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven

termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot

boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

6. Verzending en aansprakelijkheid

 

6.1 Friskogroep is gerechtigd deelleveringen te maken, behoudens in die

gevallen waarin nadrukkelijk anders is overeengekomen. Deelleveringen gelden voor

wat betreft betalingsverplichtingen, risico-overgang en garantieverplichtingen als

zelfstandige leveringen. De afnemer is niet gerechtigd eigenhandig deelleveringen te

annuleren.

 

6.2 De verzendwijze en de met de verzending belaste transportonderneming kan

Friskogroep naar eigen inzicht bepalen, zolang de afnemer niet nadrukkelijk aangeeft

voorkeuren te hebben..Kosten gemoeid met een Friskogroep

eventuele specifieke voorkeur van de afnemer komen geheel voor rekening van de

afnemer.

 

6.3 Het risico gaat over op de afnemer, zodra de levering met de benodigde bescheiden

het magazijn van Friskogroep verlaat. Transport geschiedt dan ook

steeds uitsluitend voor rekening en risico van de afnemer. Indien transportschade

optreedt, dan dient de afnemer dit bij aflevering nadrukkelijk aan de vervoerder

kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige vervoers-

documenten.

 

6.4 Verzendkosten Nederland

 

Pakketten tot 10 kilo: € 6,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 10 tot 20 kilo: €12,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 20 tot 30 kilo: € 15,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 30 tot 40 kilo: € 18,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 40 tot 60 kilo: € 20,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 60 tot 100 kilo: € 26,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten boven de 100 kilo: € 34,00 (VOORAF BETALING).

 

Het verzenden onder rembours (betalen bij aflevering aan de deur) is ook mogelijk.

De extra kosten hiervoor bedragen € 10,00 en bij artikelen met "gratis verzending"

bedragen de kosten € 15,00. Deze komen boven de standaard verzendkosten zoals

hierboven vermeld.

 

6.5 Verwerkings- en verzendkosten België

De verzendkosten voor Nederland worden automatisch berekend. Voor België zijn dit de werkelijk kosten die later in rekening worden gebracht;

Pakketten tot 0-5 kilo: € 15,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten tot 25 kilo: € 30,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 25 tot 50 kilo: € 40,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 50 tot 75 kilo: € 55,00 (VOORAF BETALING).

Pakketten 75 tot 100 kilo: € 65,00 (VOORAF BETALING).

 

a) Leveringen buiten Nederland, maar binnen de EU, zijn mogelijk.

De verzendkosten zijn per land verschillend en worden volledig aan de koper doorberekend,

ongeacht de ordergrootte. Betalingsgegevens buitenland:

BIC:

IBAN:

b) Verzending onder rembours is alleen mogelijk naar een verzendadres in Nederland.

 

7. Omruiling of terugname

 

7.1 Omruiling of terugname geschiedt uitsluitend bij aantoonbaar verkeerde levering.

Een omruiling uit coulance vindt uitsluitend plaats na schriftelijke bevestiging van

Friskogroep, waarbij 10% van de goederenwaarde in rekening wordt

gebracht. Dit geldt ook in die gevallen waarin door Friskogroep een

opdracht tot het afhalen van de goederen is gegeven ter beoordeling van de

verlangde terugname. Het omruilen of terugnemen van producten met geopende of

beschadigde originele verpakking is uitgesloten.

 

7.2 Vanwege licentierechten is omruiling of terugname van alle software uitgesloten.

Een garantieclaim kan Friskogroep uitsluitend bij defecte of niet

leesbare datadrager(s) of producten in behandeling nemen. Met het openen van de

originele verpakking respectievelijk de plastic seal van het speelgoed, erkent de

afnemer de auteursrechtbescherming en de garantievoorwaarden. Originele

verpakkingen zijn alle verpakkingen van Friskogroep en haar

toeleveranciers.

 

8. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

 

8.1 Friskogroep behoudt het eigendomsrecht op de verkochte zaken tot de

volledige betaling heeft plaatsgevonden en door de afnemer aan alle verplichtingen

die uit de leveringsovereenkomst voortvloeien (bijvoorbeeld wisselkosten, financierings-

kosten rente, etc) is voldaan. Indien er sprake is van optreden van de afnemer dat in

tegenspraak is met de inhoud van de overeenkomst is Friskogroep

gerechtigd het geleverde terug te verlangen. Door terugname of beslaglegging op de

goederen neemt Friskogroep geen afstand van de overeenkomst.

 

8.2 In geval van beslaglegging of andere ingrepen van derden is de afnemer gehouden

Friskogroep onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

 

8.3 De afnemer is, zolang hij niet alle vorderingen heeft voldaan, niet gerechtigd op de

door Friskogroep geleverde goederen een pandrecht of een bezit loos

pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk

recht willen vestigen, op eerste verlangen van Friskogroep te zullen

verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht of bezit loos pandrecht

bevoegd is.

 

8.4 Indien de afnemer de zaak doorverkoopt kan Friskogroep hem

verplichten uit zijn, uit de verkoop voortvloeiende, vordering op de koper ten gunste

van Friskogroep een stil pandrecht te vestigen.

 

8.5 De afnemer zal de in dit artikel bedoelde zaken behandelen als een goed huisvader.

Hij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde.

Op het eerste verzoek, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, zal de

afnemer ten gunste van Friskogroep een stil pandrecht vestigen op zijn

aanspraken dienaangaande op de verzekeraars. Het is de afnemer niet toegestaan

ten gunste van derden een stil pandrecht te vestigen op zijn aanspraken op de

verzekeraars.

 

9. Garantie en aansprakelijkheid

 

9.1 Friskogroep garandeert gedurende 12 maanden na leverdatum dat de

geleverde goederen naar de betreffende stand van de techniek vrij van fouten

functioneren, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Er wordt geen

aansprakelijkheid aanvaard voor reguliere slijtage.

Niet noemenswaardige afwijkingen in kleur, maat en/of andere kwaliteitskenmerken

geven de afnemer geen rechten, in het bijzonder niet met betrekking tot garantie.

Gebruikte goederen worden te allen tijde zonder garantie verkocht.

 

9.2 Friskogroep kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het

gevolg is van oneigenlijk of ondeskundig gebruik, het niet opvolgen van

gebruiksvoorschriften, nalatige of foutieve behandeling of onvoldoende onderhoud.

Dit geldt in het bijzonder voor gevallen waarin sprake is van onjuiste stroom voor-

ziening of spanning. Het zelfde geldt voor gebreken die het gevolg zijn van brand,

blikseminslag, explosies of overspanning uit het stroomnet, inwerking van vocht,

falende software of data, behoudens in die gevallen dat de afnemer aantoont dat

deze omstandigheden niet de oorzaak van de schade of het gebrek zijn.

 

9.3 Iedere aanspraak op garantie vervalt wanneer de gebruiker wijzigingen in en/of

reparaties aan de goederen uitvoert zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van Friskogroep of deze laat uitvoeren door derden die niet door

Friskogroep zijn geautoriseerd.

 

9.4 In geval Friskogroep een reparatieopdracht na het verstrijken van de

garantietermijn accepteert kan de afnemer geen aanspraak maken op vermindering

of ontbinding van de overeenkomst of nakoming hiervan. In deze gevallen zal

multyspeelgoed de goederen uitsluitend uit naam van de afnemer aan haar

leverancier zenden om aanspraak op een eventuele langere fabrieksgarantie

mogelijk te maken.

 

9.5 In die gevallen waarin sprake is van een aan Friskogroep te verwijten

gebrek, is Friskogroep gerechtigd het gebrek te herstellen of een nieuw

product te leveren. Het omruilen voor een beter product dient eveneens als oplossing

voor het gebrek te worden geaccepteerd. Verdergaande rechten, ontbinding van de

overeenkomst in het bijzonder, kunnen slechts worden uitgeoefend wanneer een

gepaste termijn voor nakoming is aangehouden of wanneer pogingen tot nakoming

van de overeenkomst tot twee maal toe niet succesvol waren. Vanaf één jaar na

leverdatum wordt de aanspraak op garantie beperkt tot het repareren van het gebrek

of terugname van het product tegen de dan geldende dagwaarde naar keuze van

Friskogroep. De afnemer is gehouden zelf een back-up van eventuele

data te maken alvorens een product voor garantie aan te bieden.

 

9.6 Bij omruiling van een product als gevolg van garantie treedt geen nieuwe garantie-

termijn in werking.

 

9.7 Friskogroep is niet aansprakelijk voor schade die niet direct betrekking

heeft op het geleverde. In het bijzonder neemt Friskogroep geen

aansprakelijkheid voor winstderving of vermogensschade van de afnemer. Deze

vrijwaring geldt niet wanneer de schade het gevolg is van grove nalatigheid of het

ontbreken van een vooraf overeengekomen eigenschap. Voor het herstel van data

is multyspeelgoed niet aansprakelijk, behoudens in die gevallen waarin het

verlies ervan veroorzaakt is door grove nalatigheid van Friskogroep en de afnemer een

data backup heeft gemaakt zodat deze met gepaste moeite hersteld kan worden.

 

9.8 Schadevergoedingsaanspraken kunnen ook in geval van gefaalde poging tot

nakoming of nalevering alleen dan geldend gemaakt worden wanneer aangetoond

kan worden dat er sprake is van grove nalatigheid of opzet van Friskogroep ,

of dat vooraf overeengekomen eigenschappen ontbreken. Daar waar

Friskogroep van aansprakelijkheid gevrijwaard is, geldt dat ook voor

haar personeel, medewerkers, vertegenwoordigers en andere namens Friskogroep

optredende personen of instanties. Eventuele aanspraken van de afnemer dienen

binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk of op elektronische wijze te worden

ingediend. Bij gebreke hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.

 

 

10. Ontbinding en schadeloosstelling

 

10.1 Onverminderd voorgaande bepalingen is Friskogroep gerechtigd de

overeenkomst met afnemer zonder rechterlijke tussenkomst of kennisgeving en

zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te verklaren of de uitvoering op

te schorten indien afnemer in gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn

verplichtingen, overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische

inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in staat van

faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde overdraagt of in liquidatie treedt,

of indien conservatoir of executoriaal beslag op een of meerdere zijner zaken wordt

gelegd, zulks onverminderd het recht van Friskogroep op schade-

vergoeding.

 

10.2 Afnemer is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim, zodra zich een

van de in bovenvermeld lid van dit artikel genoemde omstandigheden voordoet.

 

10.3 Alle kosten, die Friskogroep in de in dit artikel genoemde gevallen moet

maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van de verliezende

partij te liquideren, komen ten laste van afnemer. Laatstgenoemde kosten worden

gesteld op 10% van het aan Friskogroep verschuldigde, onverminderd

haar recht een hogere vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze

kosten in feite hoger zijn.

 

10.4 In alle gevallen waarin Friskogroep met een schriftelijke verklaring een

overeenkomst met de afnemer ontbindt, is de afnemer verplicht multyspeelgoed

alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds geleverde

zaken te retourneren. De zaken blijven voor risico van de afnemer totdat Friskogroep

deze heeft ontvangen en goedgekeurd. De verplichting tot

vergoeding van schade en winstderving geldt niet, indien Friskogroep

de overeenkomst op grond van het bepaalde in art. 10 wegens blijvende,

Friskogroep niet toe te rekenen, tekortkoming heeft ontbonden.

 

11. Reclamaties of Klachten

 

11.1 Reclames met betrekking tot zichtbare en eenvoudig te constateren

onzichtbare gebreken moeten binnen 3 werkdagen na levering van de zaak

schriftelijk of per e-mail bij Friskogroep worden ingediend.

 

11.2 De afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op

grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde garantietermijn

heeft gereclameerd en/of hij Friskogroep niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken

te herstellen.

Friskogroep

11.3 Bij door de afnemer bewezen gegronde reclame, kan Friskogroep naar

eigen keuze de artikelen of onderdelen daarvan, waarop de reclame betrekking heeft

(doen) vervangen of aan de afnemer vergoeden. Andere aanspraken, in het

bijzonder op schadevergoedingen, zijn uitgesloten.

Friskogroep zal behandeling van de geretourneerde zaken in rekening te brengen.

 

11.4 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de afnemer opschorten.

 

11.5 Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur

schriftelijk te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt afnemer

geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

 

12. Niet toerekenbare tekortkoming

 

12.1 Indien Friskogroep door een haar niet toe te rekenen blijvende

tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Friskogroep

het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat

Friskogroep tot enige schadevergoeding jegens de afnemer is

gehouden.

 

12.2 Onder niet toe te rekenen tekortkoming in lid 1 wordt onder andere verstaan:

bedrijfsstoring, gebrek aan grond- en hulpstoffen, brand, werkstaking, uitsluitingen,

sabotage, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van

beleg, verkeer stremmingen, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van

vervoermiddelen, maatregelen van overheidswege, zonder dat Friskogroep verplicht

is de invloed daarvan op de verhindering of de vertraging aan te tonen.

Deze niet toerekenbare tekortkoming geldt ook voor het geval Friskogroep

het verkochte bij derden bestelt en deze om welke reden dan ook met de

levering in gebreke blijft .

13. Gebruik van afnemer gegevens

 

Friskogroep is gerechtigd alle gegevens, welke zakelijke relaties met

de afnemer betreft, overeenkomstig de daarvoor geldende wetgeving te gebruiken.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

15. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing

 

16 De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Tilburg neemt kennis van

geschillen welke mochten ontstaan tussen Friskogroep en de afnemer,

tenzij Friskogroep er de voorkeur aan geeft het geschil aan de

bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de afnemer te onderwerpen en met

uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Deze Algemene voorwaarden opgesteld 9 November 2013 zijn van toepassing voor

Afnemers van Friskogroep Eendengoor 1A Hooge-Mierde.

INFORMATION

Over ons
Algemene voorwaarden
CUSTOMER SERVICE

Contact
EXTRAS

Brands
Gift Vouchers
Affiliates
Specials
CONTACT US

 Frisko, EENDENGOOR 1A, 5095AA HOOGE-MIERDE 

T +31(0)13-590.7447

 M +31(0)6-125.141.16

 
 miniwindgenerator@gmail.com
Facebook Twitter Pinterest Google Flickr Tumblr Vimeo Youtube simplegreat RSS